مرکز فناوری اطلاعات و انفورماتیک دانشگاه سوره

مرکز فناوری اطلاعات و انفورماتیک با هدف راهبری و مدیریت مرکز فناوری اطلاعات در حوزه های سخت افزار، نرم افزار، شبکه داخلی و اتصال به شبکه اینترنت در دانشگاه فعالیت می کند. از بدو تأسیس مؤسسه آموزش عالی سوره، مرکز انفورماتیک در چارت تشکیلاتی مؤسسه لحاظ نشده بود. از سال 1379، اولین سایت خدمات الکترونیکی زیر نظر معاونت فرهنگی دایر   شد و از سال 1381، سایت مذکور به معاونت پژوهش منتقل شد. از سال 1382 مرکز انفورماتیک راه اندازی و در نهایت این مرکز از سال 1385 تاکنون تحت نظر حوزه ریاست اداره می گردد.

Close