ضمن عرض خیرمقدم به دانشجویان جدید الورود، جهت ارتباط با معاونت آموزش به منظور سیر مراحل ثبت نامی با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

88989757 دفترمعاونت

88994046  مدیر آموزش88994048  خدمات ماشینی

88994046-8  اداره ثبت نام