آموزش ورود به ایمیل دانشگاه سوره

همچنین نحوه استفاده از ایمیل در این فایل آموزش داده شده است